1. השימוש באתר זה https://rpgecom.com/ (להלן: “האתר“), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה“, “הלקוח“), ורכישה באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי אר.פי.ג’י איקום בע”מ ח.פ. 516187374 מהכתובת ברשבסקי 33, ראשל”צ (להלן: “RPGECOM“). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן: “תנאי השימוש“), עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד RPGECOM, האתר, בעלי האתר, מנהליו או כל מי מטעמם. RPGECOM שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על המוצרים, כהגדרתם מטה, שנרכשו לאחר השינוי כאמור. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

 

 1. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי השימוש זה ופרסומם.

 

 1. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. RPGECOM לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות משתמשי הקצה. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. כמו-כן, RPGECOM לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש הקצה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים.  

 

 1. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של RPGECOM בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות. 

 

 1. RPGECOM שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר והקורסים המוצעים בו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת, אך מבלי לפגוע בקורסים שנרכשו על ידך קודם למועד העדכון. לא תהיה למשתמש הקצה ו/או מבצע הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.  

 

 1. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו בטלפון: 052-8699166 

או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה office@rpgeschool.co.il

 1. הזכות לרכוש את המוצרים באתר

 

  1. משתמש קצה הרוכש את המוצרים המוצעים באתר, או כל חלק מהם, רוכש את הזכות לעשות שימוש במוצרים באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.

 

  1. השימוש באתר וביצוע הזמנות באמצעות האתר מיועד למשתמש קצה שמלאו לו 18 שנים או יותר ושהנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לחדול מכל שימוש באתר. אנו נראה בכל שימוש שייעשה באתר ככזה שבוצע על ידי מי שכשיר לבצעו וכל שימוש אחר יחשב לכזה שבוצע באישור ובהנחיית האפוטרופוס או ההורה, לפי העניין, ובאחריותם לפקח על פעילותם של אלו הנתונים לחסותם בכל עת בעת הגלישה באתר בהתאם להוראות התקנון. 

 

  1. RPGECOM רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת באופן מיידי וללא צורך במסירת הודעה מראש. וכן עומדת לה הזכות למנוע את הגישה לאתר, לאפשרות לבצע רכישות באתר, לבטל השתתפות של משתמש הקצה שהתנהגותו אינה תואמת את תקנון האתר, משתמש קצה המנסה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר, לצורך שמירה על פעילותו של האתר וזמינותו עבור משתמשים אחרים, ומכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. 
 1. רכישה ותשלום

 

  1. על מנת לבצע הזמנה של איזה מהמוצרים ו/או הקורסים המוצגים באתר מעת לעת (לעיל ולהלן: “המוצרים“) על המשתמש לבחור את המוצר ולמלא את כל הפרטים הדרושים. לכל מוצר או קורס המוצעים באתר יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המוצר ו/או כן פרטים נוספים שהינם רלוונטיים לעסקה, לרבות פירוט אודות הקורס, תוכן הקורס, המחיר, ליווי על ידי מנטור (בהתאם ובכפוף לתנאי חבילת המוצרים וכיוצ”ב  (להלן: “דף מוצר”). RPGECOM רשאית לעדכן, לפי שיקול דעתה המוחלט וללא צורך במסירה או פרסום של התראה מוקדמת כלשהי, את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או לשנות בו פרטים או תנאים, לרבות שינוי במחיר המוצר וכן לצמצם את מספר הקורסים המוצגים באתר בכל עת; ואולם, על הזמנה שבוצעה ואושרה יחולו התנאים כפי שהופיעו בדף המוצר במועד אישורה כאמור. 

 

  1. חיוב משתמש הקצה יכול להיעשות באמצעות Paypal, פיוניר, כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר כפי שיעודכן באתר מעת לעת (להלן: “אמצעי התשלום“) בעת הרכישה באתר. יובהר כי, RPGECOM אינה מהווה צד להסכם שבין משתמש לבין אמצעי התשלום. RPGECOM לא תיקח כל אחריות על השימוש באמצעי התשלום וממליצה ללקוח לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש הרלוונטיים.

 

  1. המחירים המוצגים בדף המוצר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת. 

 

  1. במעמד ביצוע העסקה וכתנאי להשלמתה, יתבקש משתמש הקצה להזין כתובת דוא”ל ומספר טלפון לקבלת פרטי גישה אישיים לאתר – שם משתמש וסיסמא (להלן: “פרטי הגישה“). כמו כן, יתבקש המשתמש להקליד פרטים כגון שם, דואר אלקטרוני, כתובת, ופרטי אמצעי התשלום. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. כל מידע שיתקבל על ידינו עקב שימושך באתר ובשירותים הינו כפוף למדיניות הפרטיות שלנו – ______ [לינק].  

 

  1. דעו, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית וRPGECOM תפעל למיצוי הדין במקרה זה. 

 

  1. במעמד ביצוע העסקה תתבצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום ועם קבלת אישור העסקה ע”י אמצעי התשלום, תימסר למשתמש הקצה הודעה מתאימה לדואר האלקטרוני שההזמנה אושרה  (להלן: “הזמנה מאושרת“).  

 

  1. ביצוע הזמנה באמצעות האתר מהווה הסכמה לקבלת חשבונית מס בגין העסקה בדואר אלקטרוני.

 

  1. משתמש הקצה שקיבל הודעה כי הזמנתו מאושרת יוכל להיכנס באמצעות פרטי הגישה ולצפות במוצר שרכש וזאת למשך התקופה ובהתאם לתנאי החבילה שנרכשה על ידו. 

 

 1. מדיניות ביטול

במידה ומשתמש מעוניין לבטל רכישה באתר, הינו רשאי לעשות כן, בכתב תוך 24 שעות מיום ביצוע הרכישה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, כאמור בסעיף 8.6 לעיל, וזאת בכפוף לכך כי לא נעשתה צפייה כלשהי במוצרים ו/או כל חלק מהם. צפייה במוצר למשך דקה או יותר, תהא חזקה למימוש הרכישה ורישום מחשבי RPGECOM/האתר יהווה ראייה חלוטה לעניין זה. פנייה לביטול תיעשה לכתובת הדוא”ל office@rpgeschool.com.il

במובהר בזאת כי למעט כאמור לעיל הרכישה באתר אינה ניתנת לביטול אלא לפי חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981. 

 1. אחריות והגבלת אחריות

 

  1. אתה אחראי לכך שהשימוש שיעשה על ידך באתר יעשה בכל עת בהתאם להוראות כל דין ולהוראות תנאי השימוש באתר, בפרט בכל הקשור ו/או נובע מזכויות הקניין הרוחני בתוכן השיתופי בו תעשה שימוש ואותו תפרסם באתר.

 

  1. מוסכם במפורש כי RPGECOM, עובדיה וכל מי עוד מטעמה לא יהיו, בשום מקרה, אחראים לכל נזק, הפסד ו/או הוצאה, לרבות לנזקים עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אבדן הכנסות ו/או רווחים), מיוחדים ו/או עונשיים, בין אם מבוססים על הפרת חוזה, עוולה נזיקית, אחריות מוחלטת או אחרת, הנובעים מכל אלה או מאיזה מהם: (א) הגישה לאתר, השימוש באתר, כל עיכוב או חוסר יכולת להשתמש באתר או כל מידע הכלול באתר; ו/או (ב) זמינות המוצרים אותם ניתן להזמין באתר; והכל, אלא אם הנזקים נובעים באופן בלעדי מרשלנות שלנו או מפעולה מכוונת שלנו ומתייחסים להוצאות שנגרמו, בפועל, למשתמש הקצה בלבד, ובכל מקרה עד לסכום מירבי השווה לתמורה ששולמה בגין המוצרים אשר בגינם נגרמו הנזקים כאמור ב-12 החודשים שקדמו לעילה. 

 

  1. ידוע לך, כי הגבלת אחריותה הכוללת של RPGECOM כמו גם הגבלת החבות הכספית הכוללת בה היא תידרש לעמוד, עומדים בבסיס תנאי השימוש באתר והפעלתו במתכונתו הנוכחית ו RPGECOMמסתמכת על מגבלות אלה, לרבות לצורך תמחור המוצרים.

 

  1. אתה מתחייב לשפות את RPGECOM, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל הוצאה ו/או תשלום שהם ידרשו לשאת בו בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו להם (לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט), בקשר עם השימוש שיעשה על ידך באתר שלא בהתאם להוראות כל דין ו/או תנאי השימוש. 

 

 1. קניין רוחני

 

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים וסימני המסחר, באתר וכן כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, המידע בו, הקורסים ותוכנם, תוכנות העזר המשמשות להפעלת האתר, הסימן המסחרי, העיצוב, הטקסטים, התמונות, קול, וידאו (חוזי), מלל, עריכה, עיצוב, סמלים, סימנים וכל תוכן אחר מילולי חזותי או קולי או שילוב ביניהם כפי שיוצג באתר (“התוכן”), הינם בבעלות RPGECOM או צד ג’, אשר הקנה ל-RPGECOM את ההרשאה להשתמש בהם, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש, למעט שימוש מורשה הנובע משימושך הפרטי בשירותים שרכשת באתר על פי תנאי השימוש. 

 

  1. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם “אמזון על טיל” ו”RPGESCHOOL”  וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של RPGECOM בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

  1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר והקורסים שבו בלא קבלת רשותה המפורשת של RPGECOM מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.

 

  1. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

 

  1. מובהר בזאת כי, הקורסים באתר מוצגים כמות שהם (as-is) ללא כל מצג או התחייבות בגינם וכל הסתמכות מצדך על תוכן כאמור נעשית על דעתך ועל אחריותך הבלעדית. כמו כן, תשומת ליבך לכך כי מטרתם המוצהרת של חלק מהתכנים המפורסמים באתר נועד כדי לשווק ולפרסם את המוצרים שלנו ומשכך אין לראות בהם תכנים אובייקטיביים ו/או תכנים ממצים ומלאים לצורך בחינת הצרכים שיכולים להיות לך ביחס למוצרים.

 

 1. פעילות אסורה


הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

  1. המידע שהינך מזין באתר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק וחל עליך איסור מוחלט להתחזות לאדם אחר או ישות משפטית אחרת בעת מסירת פרטים באתר.
  2. חל עליך איסור מוחלט לבצע הזמנות באתר תוך שימוש באמצעי תשלום ללא סמכות ו/או הרשאה מתאימים.
  3. אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
  4. אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט במדיניות הפרטיות [לינק] שבאתר זה.
  5. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין RPGECOM או המשמיצה את RPGECOM וכדומה.
  6. אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.
  7. אסורה כל פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה.
  8. חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לביצוע של תקיפות סייבר, הפצה של וירוסים, הפצה של תוכנות זדוניות, הפצה של דואר זבל ו/או לכל מטרה בלתי חוקית או פעולה האסורה על פי תנאי השימוש באתר, לרבות פריצה לאזורים מוגנים באתר לגביהם לא ניתנה לך גישה.
  9. חל עליך איסור מוחלט להפריע, להפסיק או להגביל בכל דרך אחרת את פעילות האתר ולא להתערב באופן כלשהו בקוד המקור של האתר ו/או של התוכנות הזמינות בו. בפרט, חל עליך איסור מוחלט לשנות או להפריע ל”מראה והתחושה” (look and feel) שבחזית האתר; לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר על האתר זה או על התשתית הקשורה אליו; ולא לקבל או לנסות לקבל גישה בלתי מורשית, באמצעים כלשהם, לכל הרשתות שלנו או לרשת כלשהי מתוכן.
  10. חל עליך איסור מוחלט לאסוף מידע ותכנים מהאתר ולאגור אותם, בין אם הדבר נעשה באופן ידני ובין אם באמצעות תוכנות מחשב.
  11. חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי שיווק ופרסום שלך ו/או של צדדים שלישיים, לרבות פרסום של מידע שיש בו כדי לקדם פעילות מסחרית ו/או אינטרסים אחרים שלך ו/או של צדדים שלישיים. אנו רשאים למחוק, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת, כל פרסום כאמור או כל חלק הימנו וכן כל מידע אחר כפי שנמצא לנכון לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  12. אנו נהיה רשאים להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לאתר במקרים בהם לפי שיקול דעתנו הבלעדי נמצא כי השימוש אותו הנך עושה באתר נוגד את הוראות הדין או את תנאי השימוש באתר או אם השימוש שלך מפריע לפעילותו התקינה של האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר עם האמור בסעיף זה. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות כל דין מובהר בזאת, כי במקרים המנויים לעיל אנו נהיה רשאים לחשוף את פרטיך האישיים. אין בזכות הנתונה לנו לפי סעיף זה לעיל כדי לפגוע באחריותך המוחלטת לשימוש שייעשה על ידך באתר.
  13. אנו נהיה רשאים לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה יזומות לצורך שמירה על תקינות האתר ופיתוחו במסגרתן עלולה להיפגע זמינות האתר או זמינותם של חלק מהתכנים ו/או חלק מהשירותים שבו. אנו נקבע את המועד לביצוע העבודות היזומות כאמור על פי שיקול דעתנו המקצועי והבלעדי ומבלי שנידרש לעדכן על כך מראש.
   אין בזכותנו כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע בתוקפן של הזמנות שירותים שבוצעו על ידך באתר עובר למועד ביצוע השינויים כאמור.
 1. כללי
  1.  שמירת זכויות – גם אם ויתרנו על איזו מזכויותינו על פי תנאי השימוש באתר במקרה מסוים, או נתנו לך ארכה לביצוע איזו מהתחייבויותיך, איננו חייבים לוותר שוב על זכותנו או לתת לך ארכה במקרים אחרים.
  2. עקרון העיפרון הכחול – ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי מתנאי השימוש באתר או חלקו יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתקפם המחייב של תנאי השימוש באתר.
  3. כח עליון – אנו לא נחשב כמי שהפרו את תנאי השימוש באתר היה ונתעכב ו/או נימנע מביצוע אילו מהתחייבויותינו על פי ההסכם שבינינו כתוצאה מאירועי כח עליון ו/או מנסיבות אחרות שאינן בשליטתנו, בין אם הינם צפויים ובין אם אינם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מחלות, מגיפה, שביתה, השבתה, חרם, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, מבצע צבאי, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ו/או כל פעולה המבוצעת בידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, ולא תהא לך כל זכות ו/או טענה במקרה שכזה.
  4. דרכי פניה וכתובת להודעות – ניתן לפנות אלינו לכתובתנו office@rpgeschool.co.il
 2. דין וסמכות שיפוט

על תנאי השימוש ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת – מקום השיפוט יהיה ת”א בלבד.

עצור !

רגע לפני שאתה יוצא

הצטרף לקהילה שלנו וזכה ליהנות מטיפים שווים,
מאמרים וכתבות על אמזון בעברית וכל העדכונים הכי חמים!

Contact Us

דילוג לתוכן